搜索:
您现在的位置:天添资源网  学科试题  语文试题  一年级

一年级语文上学期看拼音写词语复习题(北师大版)

时间:2015-01-05 19:43:25作者:佚名试题来源:网络
本资料为WORD文档,请点击下载地址下载

章 来 源天 添
资 源网 wW w.tt z y W.CoM

一年级语文上学期看拼音写词语复习题(北师大版)
看拼音写词语。
shànɡ xià   dà  tóu    èr   ɡè    bā  tiān   dà  huǒ   
(       )
qī  bā    liù  rén   kǒu  zhōnɡ   shān  yánɡ  zuǒ  yòu  

dà  fēnɡ    chǐ  zi    mén   kǒu   chánɡ  yá   yòu  shǒu

kāi mén    yuè er   zhōnɡ wén   ér  zi     bú yònɡ
 
dà  mǐ    bú jiàn   bái  tiān   zhǎnɡ dà  shān shànɡ

chū kǒu    fēi  chē   xiǎo niǎo   bái  yún   ɡōng chē

niú yánɡ   dà  xiǎo   shǎo  le    máo jīn    mén  yá 

xīn  lǐ    yòu  lái   yònɡ  lì   shuǐ shǒu   ɡuǎnɡ dà

shànɡ shēnɡ  shǒu  zú   zǒu  lái   dà  fānɡ   bàn liǎnɡ

zì   jǐ   dōnɡ  xi    kāi  yè     shū běn    huí tóu

zuǒ  yòu   pí  yī     ɡuǒ  zi     kǒu  lǐ   yònɡ  xīn 

yú   er    jīn  tiān   yí piàn    zhēnɡ yuè   yǔ  tiān
liǎnɡ  gè   xī  ɡuā     dà  yī     huí lái     jǐ nián

ɡuǎnɡ dà    shēnɡ  tiān    bù  zú    fēi  zǒu    shí  zú


zǒu  kāi    wú  fēnɡ   fēnɡ yún    dōnɡ fānɡ    sì fānɡ

dà  fānɡ    yí  bàn    fēnɡ  chē    bā  xī     bàn  ɡè

bàn  tiān    dà  bā      huǒ  lì    xià  bā    niú  yánɡ

ɡōnɡ niú    shuǐ niú     shān  yánɡ  niú tóu    dà  xiǎo

tóu jīn      bái   yá    niǎo máo   zhōnɡ xīn    dà fēnɡ

yònɡ lì     shuí shǒu    kāi xīn    shǒu xīn   shǒu zhōnɡ

xiǎo shǒu    shuǐ niú    kāi  shuǐ    shuǐ chē    wú  yè

zuò  yè     rì   běn    běn   zi     běn  rén    běn  lái

tiān pínɡ    shū běn    ɡōnɡ pínɡ    lái  zì      zì  jǐ

ɡuǎnɡ dōnɡ  dōnɡ fānɡ  dōnɡ fēnɡ   dōnɡ xi      xī fānɡ

xī fēnɡ     shān  xī    ɡuǎnɡ xī    xī  tiān     huí lái

huí qù     huí  tóu     yí  piàn    yánɡ pí    máo  pí

niú  pí     shū  pí    rén  shēnɡ   shuǐ lǐ   chū shēnɡ

shēnɡ rì   tiān shēnɡ    shǒu  lǐ    shí  lǐ     shuǐɡuǒ

ɡuǒ  pí     jǐ  tiān     jǐ  ɡè     yònɡ pǐn   bú  yònɡ

ɡōnɡ yònɡ   wú yònɡ    dà  yú     yú  tóu    yú  piàn

liǎnɡ rén    liǎnɡ tiān   liǎnɡ shǒu   liǎnɡ zhī   liǎnɡ ɡè

xià  yǔ      yǔ  shuǐ   fēnɡ yǔ    jīn  tiān   fānɡ zhènɡ

zhènɡ mén  zhènɡ wén  zhènɡ zhōnɡ  xī ɡuā    máo  yī

pí  yī     shànɡ  yī    dà  yī    chū  lái    shào  nián


shí nián    jīn  nián   mínɡ nián   zuǒ shǒu   zuǒ  ěr


ɡōng  kāi     ɡuā  guǒ    kāi  xīn    diàn   lì    duō   shǎo           

 
rì  chū    fēnɡ   chē    zì   jǐ    ɡōng  pínɡ      mù   ěr

 
yǔ  yī    zhēnɡ  yuè    zì  lái  shuǐ  shào  nián   chū   qù   

 
shǒu  xīn    sì  fānɡ   xī  guā     lái   huí      liǎng  bàn 


shuǐ ɡuǒ   jīn  nián    shēnɡ  qí     shēng zhǎnɡ     lǐ   tóu  


yuè  yá   er       fānɡ  fānɡ zhènɡzhènɡ      qī  shànɡ  bā  xià


bù   kāi   kǒu       jiǔ   niú   yì  máo       bù   sān   bú   sì 
   
yòu  zǒu   le        jǐ   piàn  ɡuǒ  pí        luó   bo       wěi   ba
         萝   尾 
hé               tǔ              zhōnɡ            bù              mù    
 苗   地    间   好   光
 bái              ěr             tǔ              diàn            chánɡ
 色   朵   地   灯   短
chū                  yún        ɡōnɡ            ɡuǎnɡ          shēnɡ
 去  彩    鸡   鸡   旗
  pí             zǒu             bàn             pínɡ              zú  
 球   路   空   常   球
  lǐ           zhènɡ             yī               mǎ              yá  
 面   在   服   路   膏
shēnɡ           máo             yánɡ                tiān            wén
 气   笔   群  雨   语 
 rù              jiàn               shān             chē            shǎo
进   看   高   骑   多 
     bo              shuǐ              bā               yè            shēnɡ
萝   河   尾   作   花 
  jiàn                 yuè   er  liăng  tóu 
我  看  弯 弯 的     尖 。  

xiăo  yŭ       er         yún       lĭ              xià   lái
  点  从  彩  飘 落   。 
xiǎo  xiǎo  yī   běn  shū  ,    yī   tiān       yī         ,
        看  面 ,  
               běn  shū ,      dà                  nián。
看 完 这   ,  家 过 新  。  
     le    jǐ   tiān       shuǐ  niǎo      huì   le   fēi
过    ,   学    翔 。 
èr   shān  chū       nǚ   yě             rén   běn   
   ,   她 ,   体 ,  
hé  huǒ             shǒu  mù            tián   lì
  秋 ,   看 ,   男 。  
píng shēng  bù
   敢 轻 言 语 ,      
yī        qiān  mén wàn       kāi
 叫    户  。      


 


章 来 源天 添
资 源网 wW w.tt z y W.CoM

Copyright ? 2014-2018 www.ttzyw.com,All Rights Reserved 桂ICP备05002647号