搜索:
您现在的位置:天添资源网  学科试题  语文试题  五年级

2016年五下语文看拼音写词语练习田字格(人教版)

时间:2016-03-02 18:01:29作者:佚名试题来源:网络
本资料为WORD文档,请点击下载地址下载

章 来 源天 添
资 源网 wW w.tt z y W.CoM

第一单元词语盘点
读读写写
gāo gē    lǜ tǎn    róu měi    xuàn rǎn     gōu lè    dī yín
                      
  qí lì      huí wèi    sǎ tuō      yū huí     jí chí     mǎ tí
                   
lǐ mào     jū shù     xiū sè    shuāi jiāo    tiān yá     qīng xī
                       
chā zuǐ    fēn biàn   fǔ mō    jiè shào    xīn jiāng     xiàn rù
                    
rè hū hū     yí bì qiān lǐ     cuì sè yù liú     jīn piāo dài wǔ
    
hún huáng yì tǐ      fèi qǐn wàng shí
   
读读记记
  gǔ pǔ     diǎn yǎ    chù lì    róng zhuāng  shǒu hòu   tuó niǎo
                         
 bǐ shǒu   shāng mào   zhī mɑ   yāo ráo      jī xiè      kāi záo
                      
  wēi é    méi tǐ    zhēng níng   chěng xiōng   sī chě    xiào lǜ
                         
guàn tōng   xià mǎ wēi  jīng shéng bǎo mǎn   měi lún měi huàn
         
yín zhuāng sù guǒ   yán zhèn yǐ dài  shǐ liào bù jí    bēi shuǐ chē xīn
   
默写日积月累   
                                    
 【   】       
                                             
                                             
                                             
                                             

更正

 

 

 

第二单元词语盘点
读读写写
mù tóng   suō yī    jī lóng   lián peng   zhān mào   xiè méi
                      
jǔ jué    jiāo cuò    yòu zhì    shā mò    jì mò     mián ǎo
                      
tuó róng   páo zi   shǎ shì    pēi tāi   huò huàn   huá xiáng
                      
shuāng bì  tiān fù   táo qì    fáng ài    qǐ zhǐ      chī mí
                      
lí mǐ    xiū kuì    xìng kuī   qū zhú  pò hài    suí xīn suǒ yù
              
  yùn zhuǎn zì rú        jiǎo jìn nǎo zhī
     
读读记记
mà zhɑ   yīng táo  bàng ké    xiā nào   wō guā   shuǐ piáo
                    
chéng chè  kùn jiǒng   huā bāo   róu ruǎn   liǔ xù    xuān nào
                      

shū zhuāng   yuán gǔn gǔn  shuǐ mò huà   yí dòng bú dòng
             

默写日积月累
                                                            
                                                            
                                                            

牧   童                                       舟过安仁                   

  【  】                                          【  】                       

                            ,                                           ,   

                            。                                           。   

                            ,                                           ,  

                            。                                           。   

  清平乐•村居 
【  】     

                               ,   

                               。               

                               ,                 

                               。                


第三单元词语盘点
读读写写
wǔ rǔ    wēi fēng    ǎi xiǎo    lěng xiào  wéi nán   guī ju
                    
zhāo dài   qiú fàn   chū xi    dà chén   gān jú    dào zéi
                    
qǔ xiào   xiào xī xī   péi bú shi  shí huà shí shuō   miàn bù gǎi sè
    
  ān jū lè yè
 
读读记记
jiě shì    fù zé   wán hǎo wú sǔn    bù xī dài jià   
       
liǎo rú zhǐ zhǎng 
 
默写日积月累
                          
                                          (回文联)
                                            
                                                      (数字联)
                                            
                                                      (叠字联)
                                            
                                                      (顶针联)

杨 氏 之 子

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          
                                                           


更正

 

 

 

 

第四单元词语盘点
读读写写
zhàn yì   fēng suǒ   zàn shí   xiāo yān    qíng yì    è hào
                      
gāng qiáng   dà sǎo    lán zi   páo xiào   kuáng bēn   níng xiào
                       yōng dài  qīng shòu  shā yǎ  fàng sì  bào zi  diē diē zhuàng zhuàng
               
xiōng táng   chān fú  jìdiàn  luàn hōng hōng   xuě zhōng sòng tàn
            
 tóng guī yú jìn  shēn qíng hòu yì  shì bù kě dāng  shēn yín
      
读读记记
 quán gǔ   liǎng bìn   bān bái   táng cí    yán lì     shōu liǎn
                         gē dā     cū cāo   chōu yē   hóng xiù   xià xún    mù juān  
                        
shuǐ bèng  fàng qì    chóu qí    diān bǒ    jié zòu   cù yōng
                                                    

sù yíng dì    qīng kē miàn   xǐ chū wàng wài    rè qì téng téng
        
  wú biān wú yá   hūn mí bù xǐng  yǎn yǎn yì xī    pò bù jí dài
   
  xīn xīn kǔ kǔ    yì shēng bù kēng  
 
默写日积月累
精(   )填(   )    (   )公(   )山   含(   )茹(   )    任(   )劳(   )怨
艰苦(   )(   )    (   )(   )不挠    千里(    )(    )    肝(   )相(   )
风(   )无(   )    坚贞(   )(   )    (   )(   )忠心    全(   )全(   )
(   )(   )尽瘁    扶(   )济(   )    赴(   )蹈(   )    冲锋(   )(   )

更正

 

 

 

 

 

 

第五单元词语盘点
读读写写
zhào jí   shāng yì   yǔn nuò   lóng zhòng   yuē dìng  dǎn qiè
                        
tuī cí    jù jué     néng nài   zhū wèi      dù jì     tuī què
                        
dū du    chí yán   tàn tīng   màn zi     sī zì     diào dù
                        
shuǐ zhài    léi gǔ   nà hǎn   zhī yuán  chéng xiàng   hé shì bì
                        
jūn lìng zhuàng   wú jià zhī bǎo  lǐ zhí qì zhuàng    wán bì guī zhào
   
gōng wú bú kè    zhàn wú bú shèng     fù jīng qǐng zuì    
         
tóng xīn xié lì    zì yǒu miào yòng     shén jī miào suàn
        

 

读读记记
 xiàn qī   xià hu     guǐ jì     pī lì         sū ruǎn   líng tōng
                        
 bèng liè   bì shǔ  kǎi shū  zào huà  jiā dàng   xǐ bú zì shèng 
            
gōng nǔ shǒu     liàng liàng qiàng qiàng   míng míng lǎng lǎng  
                
wán liè    tiān zào dì shè     shēn tóu suō jǐng  zhuā ěr náo sāi
       
默写日积月累
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

更正


第七单元词语盘点
读读写写
pò zhàn   gū dōng    zhí zi    chuān suō   láng zhōng   xí fù
                         
huī huáng   miáo tiao   fēng sāo   dǎ liàng    biāo zhì     qì pài
                           
zǔ zōng   kě lián     shǒu jí yǎn kuài     jīng shén dǒu sǒu
         
bǎng dà yāo cū  liǎn shēng bǐng qì fàng dàn wú lǐ  zhuǎn bēi wéi xǐ
   
读读记记
 shuā jiāng   pì gǔ   shī fù    bāo fú   tòu liang    qīng shuǎng
                    
 xián jiē  sōu suǒ    wēi yán    lòu xiàn    fā zhèng    fā shǎ
                      
mó lì    tōng róng    kè bó    chāo piào    wǔ duàn  róng yán
                        
jiǒng kuàng   kuò lǎo   niǎn pǎo    yǎ zhì   kǎo jiu
                      
 bàn xìn bàn yí   xìng zhì bó bó   miào bù kě yán  shí quán shí měi
   
默写日积月累
文质(   )(   )    仪表(   )(   )    (   )背(   )腰    (   )强(   )壮
(   )(   )奕奕    满面(   )(   )    垂(   )丧(   )    目(   )口(   )
(   )(   )如飞    活(   )乱(   )    (   )摇(   )摆    点头(   )(   )
低声(   )(   )    巧舌(   )(   )    (   )(   )动听    语(   )心(   )


更正

 

 

 

 

 

 

 

第八单元词语盘点
读读写写
tiān xìng   yǔ zhòu   zhēn qiè   jǐ liáng    xiǎo tǐng   chuán shāo
                        
chuán cāng  bǎo mǔ   dǎo gào   huá xiào   tíng bó   wēi ní sī
                      
jiā jiā hù hù     wǎn ěr yí xiào    huā tuán jǐn cù   chà zǐ yān hóng
   
yìng jiē bù xiá   nài rén xún wèi  zòng héng jiāo chā  cāo zòng zì rú 
   
shǒu máng jiǎo luàn   
 
读读记记
yōu xián  sōng chí   àn mó    gān gà    shēn shì    qìng fēn
                               
gǎn rǎn  bèn zhòng  táo zuì    bān lán    chì rè    zhàn lán
                        
chōng pèi  shuò dà  huǒ jù   jù mǎng    shèn tòu    líng tīng
                        
mù shǔ   qiáng hàn  cū guǎng    gōu huǒ     shú shì wú dǔ
                  
chōng fēng xiàn zhèn  bīn bīn yǒu lǐ  piān piān qǐ wǔ  mù bù xiá jiē
   
fán huā sì jǐn   hán qíng mò mò  dà bǎo yǎn fú  yáo tóu huàng nǎo
   
默写日积月累
                                                                   
                                                  ——(德国)歌德
                                                                  
                                                 ——(英国)雪莱
                                                                   
                                                  ——(印度)泰戈尔
                                                                   
                                                                   
                                                  ——(俄国)普希金

更正

 


语文五年级下册四字词语练习
一、补充下列四字词语。
一(  )千(  )   翠(  )欲(  )  襟(  )带(  )  精(  )饱(  )
栩栩(  )(  )   不(  )其(  )   丁(  )丁(  )  (  )罗(  )缎
(  )彩(  )纷   崇(  )峻(  )  丰(  )多(  )  美(  )美(  )
浑(  )一(  )   分(  )妖(  )  彩(  )招(  )  银(  )素(  )
严(  )以(  )   七(  )八(  )  不(  )而(  )  晴(  )万(  )
乌(  )盖(  )   劈(  )盖(  )  始(  )不(  )  杯(  )车(  )
胸(  )气(  )   头(  )腿(  )  (  )寝(  )食  (  )以(  )日
源源(  )(  )   一(  )不(  )   马马(  )(  )   光(  )四(  )
情(  )自(  )   随(  )所(  )  运(  )自(  )  翻(  )覆(  )
绞(  )脑(  )   清清(  )(  )   不(  )好(  )  实(  )实(  )
得意(  )(  )    面(  )改(  )  安(  )乐(  )  举(  )成(  )
挥(  )如(  )   比(  )继(  )   小心(  )(  )  完(  )无(  )
不(  )代(  )   若(  )其(  )  不(  )声(  )  了(  )指(  )
没(  )没(  )   雪(  )送(  )  同(  )于(  )  深(  )厚(  )
情(  )似(  )   喜(  )望(  )  热气(  )(  )   目(  )转(  )
夜(  )弥(  )   无(  )无(  )  昏(  )不(  )  奄奄(  )(  )
子子(  )(  )    势(  )可(  )  你(  )我(  )  跌跌(  )(  )
生(  )关(  )   舍(  )为(  )  迫(  )及(  )  辛辛(  )(  )
精(  )填(  )   愚(  )移(  )  含(  )茹(  )  任(  )任(  )
艰(  )卓(  )   百(  )不(  )  千里(  )(  )   肝(  )相(  )
风(  )无(  )   坚(  )不(  )  赤(  )忠(  )  全(  )全(  )
鞠(  )尽(  )   扶(  )济(  )  赴(  )蹈(  )  冲(  )陷(  )
程(  )立(  )   理(  )气(  )  无(  )之(  )  客客(  )(  )
大大(  )(  )    攻(  )不(  )  战(  )不(  )  完(  )归(  )
渑(  )之(  )   负(  )请(  )  浩(  )烟(  )  芳(  )四(  )
引(  )入(  )   草(  )借(  )  自(  )妙(  )  神(  )妙(  )
踉踉(  )(  )    无(  )不(  )  无(  )不(  )  拖(  )挈(  )
唤(  )呼(  )    明明(  )(  )  喜(  )自(  )  天(  )地(  )
生(  )之(  )    巧(  )天(  )  单(  )直(  ) 一(  )不(  )
说(  )就(  )    伸(  )缩(  )  抓(  )挠(  ) 力(  )神(  )
昏(  )无(  )   平(  )无(  )  如(  )大(  )  故(  )重(  )
按(  )不(  )   一(  )不(  )  长(  )跋(  )  绘(  )绘(  )
有(  )有(  )   梦(  )成(  )  无(  )深(  )  不(  )自(  )
一(  )千(  )   铤(  )走(  )  花(  )年(  )  足(  )多(  )
顾(  )大(  )   呼(  )欲(  )  手(  )眼(  )  精(  )抖(  )
膀(  )腰(  )   敛(  )屏(  )  放(  )无(  )  转(  )为(  )
皆(  )欢(  )   比比(  )(  )   富(  )心(  )   争(  )好(  )
美(  )俊(  )   狡(  )刁(  )  邀(  )取(  )  察(  )观(  )
随(  )应(  )   普普(  )(  )   半(  )半(  )  匀匀(  )(  )
天(  )无(  )   平平(  )(  )   五(  )投(  )  兴致(  )(  )
以(  )取(  )   妙(  )可(  )  十(  )十(  )  圆(  )世(  )
唯(  )是(  )   文质(  )(  )   仪表(  )(  )   虎(  )熊(  )
身(  )力(  )   神采(  )(  )   满(  )春(  )   垂(  )丧(  )
目(  )口(  )   健(  )如(  )  活(  )乱(  )  大(  )大(  )
点(  )哈(  )   低(  )细(  )  巧(  )如(  )  娓娓(  )(  )
语(  )心(  )   淋(  )尽(  )  入(  )三(  )  莞(  )一(  )
家家(  )(  )    花(  )锦(  )  姹(  )嫣(  )  应(  )不(  )
耐(  )寻(  )   五(  )斑(  )  锦(  )河(  )  多(  )多(  )
异(  )风(  )   纵(  )交(  )  操(  )自(  )  手(  )脚(  )
水(  )一(  )   水(  )如(  )  熟(  )无(  )  不(  )不(  )
冲(  )陷(  )   攻(  )守(  )  以(  )当(  )  以(  )抵(  )
小心(  )(  )    翩翩(  )(  )   摇(  )晃(  )  繁(  )似(  )
碧(  )荡(  )   五(  )六(  )  五(  )缤(  )  别(  )心(  )
含情(  )(  )    大(  )眼(  )  目(  )暇(  )  花花(  )(  )
五(  )十(  )   取(  )不(  )  绿(  )红(  )  多(  )多(  )
无(  )伦(  )   鹤(  )鸡(  )  叹(  )观(  )  龇(  )咧(  )
星(  )棋(  )   贫(  )交(  )  风(  )残(  )  万(  )千(  )
大(  )一(  )   神(  )自(  )  和(  )悦(  )  一(  )正(  )
冰(  )雪(  )   狂(  )呼(  )  大(  )纷(  )  满(  )大(  )
哈哈(  )(  )    不(  )而(  )  

 

日 积 月 累 过 关
1、默写《浪淘沙》。
                                                               
                                                               
2、天行健,(                                   )。
3、有志(                ),无志(                           )。《传家宝》
4、(                 ),(                   ),(                    )!《满江红》
5、(                            ),(                            )。《偶  成》
6、路曼曼其修远兮,(                         )。《离  骚》
7、不积跬步,(                     );不积小流,(                        )。《荀子》
8、                                                                     (回文联)
9、                                                                     (数字联)
10、                                                                     (叠字联)
11、                                                                     (顶针联)
12、歇后语。
刘关张桃园三结义————(                   )   孔明借东风———(               )
(                   )————单刀直入           徐庶进曹营———(              )
梁山泊的军师————(                     )     (              )————说变就变
请你再写出两个四大名著的歇后语。
                                                                           
                                                                           
13、                                                             ——(德国)歌德
14、                                                                           
                                                ——(英国)雪莱
15、                                                                           
                                                              ——(印度)泰戈尔
16、                                                                           
                                                               ——(俄国)普希金
17、完整词语。
精卫(       )     (        )移山       含辛(         )     任(     )任(      )     
艰苦(       )   百(    )不(    )  千里(        )    (         )相照   
(       )无阻    (           )不屈     (         )忠心       全(   )全(    )
(   )(   )尽(   )   (    )危(    )困    (     )汤(    )火    冲锋(       )
18、按要求写成语
描写外貌:(             )(               )(              )(              )
描写动作:(             )(               )(              )(              )
描写神态:(             )(               )(              )(              )
描写说话神态:(             )(               )(              )(              )

 

 


19默写古诗词三首
《牧童》(  )(        )                        
                                   
                                   
                                   
                                 

《舟过安仁》(  )(        )
                                      
                                      
                                      
                                   

《清平乐.村居》(   )(        )
                                
                                 
                                 
                                 

20默写《杨氏之子》
                        


章 来 源天 添
资 源网 wW w.tt z y W.CoM

Copyright ? 2014-2018 www.ttzyw.com,All Rights Reserved 桂ICP备05002647号