搜索:
您现在的位置:天添资源网  学科试题  语文试题  二年级

2018年部编人教版二年级语文下册看拼音写词语练习

时间:2018-06-07 11:33:41作者:佚名试题来源:网络
本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
文章
来源天
添 资源网 w Ww.Tt Z y w.Co M

看拼音写词语(二年级下册)
tuō xià    jiě dòng   xiǎo xī   mián huā mián bèi    tàn chū

tián  yě   yě   wài    duǒ yǔ    jiě  dá   bīng dòng   yáo  tóu 

duǒ  kāi   wèi  lái   zhuī pǎo   shū diàn  fàn diàn    kū huáng

kū  yè   shāo huǒ   shāo huài  cài yuán  qīng cài    guāng róng

zhù sù    yè  sù    shān gāng  shì  jiè   biān  jiè   zhú  sǔn

sǔn  yá   hū  hǎn   hū  huàn  huàn xǐng  cǎo yá    hǎn jiào

 hōng dòng  dì di      gē  ge    gǔ  tou   chōu chū   guǎi  wān 

  jiāo huā  zhōng diǎn  zhōng yú  ān  jìng   tǎng xià    jiàn jiàn

wēi xiào   xiè  xiè    gǔ  ròu  chōu shuǐ  níng jìng   wǎ  piàn

  quán shuǐ  qīng quán    tiān  rán   guǒ  rán    jié   guǒ    tuán  jié

yì   gǔ     gǔ  fèn      gān  cuì  qīng  cuì   shuǐ  tǎ     dù   juān

léi  yǔ    dǎ  léi    léi  shēng  xū  yào  nián mài    zú  jì
 
 mí  lù    rù   mí    shū  shū  fēng lì     léi  fēng   xiān fēng

shuǐ dī  dī   luò    sǎ  mǎn  ní  nìng  sǎ  shuǐ    ní  tǔ

tuō  qǐ    pū  miè    líng huó  líng shēng  ruò xiǎo   zhōu mò

mò  rì    fēn fāng   fāng xiāng  xià tiān   yīng gāi    dā ying

 shèng lì    lì  yòng   mō  yú   hǎi dǎo   kāi  zhǎn    shā  jīn

shā  bù   huán rào   huán bǎo  rào wān   yǐn  yuē    yǐn xíng

 yuē  huì  jié shěng  mào shèng shèng kāi  chéng jiàn  fēng shèng

  jì   jié    liú  niàn   xìng shù   mì  fēng  shān pō    mào mì

zhāi xià   mí  shī   dìng shàng  zú gòu   shān gōu   dā  chē

 huā  mì   xìng zi      bǎo liú    gōu tōng   yì  shù    huā shù


gōu  huà  gōu biān   wáng fǔ    gù gōng   dǎ  bàn   xióng wěi

wěi  dà   shǎn shuò  huī huáng guāng huī  duó bǎo  xióng zhuàng

duó zǒu   dān yī      cài  dān  dān yuán  jù   lóng   ēn  qíng

zhù shòu cháng shòu  bǎi  shù   pō  shuǐ  tè  bié     qí   tè

jìng  ài    jìng  lǐ    xiān měi   xiān huā  jiǎo  xià    fēng dù

ēn  rén   gǎn  ēn    lìng wài   zhì  qì    tóng zhì     tí   mù

wèn  tí    tí  shuǐ    tí  wèn  màn huà  màn yóu   lǎng  dú 

qíng lǎng  kāi  lǎng   hǒng piàn  hē  shuǐ  piàn rén    qǐng qiú

réng rán   yīng guó    fāng biàn  chē piào  zhěng lǐ     ér  qiě  

shǐ   yòng  yīng  yǔ     yīng xióng  kè  dāo    qiú  zhù     biàn  lì

yóu  piào  fāng shì    xíng shì  wū  yún  qǔ  yì      hū  rán


zhuàn dòng zhǎ yǎn    qí  gān   gāng sī    sī xiàn   chén liè

chén  jiù   míng xiǎn     xiǎn yǎn    bō   tāo  chuāng wài    chuāng hù

huǒ  lú   xiāng lú     shān lǐng  míng jiào  jué  duì    jué jì

jué  mì   jué wàng   yín  hé   yín háng  yān huā    chōu yān

mào yān   liú làng     hé  liú    liǔ  shù   liǔ  zhī    bāo hán

hán  xiào  xià chuí    chuí liǔ  chén zhòng  yā lì     táo  pǎo

táo  lí     yōu yuè    cǎi hóng   zhī zhū  chán míng   hú luàn

qì   yā     zhèn yǔ      dī   chuí  dǎ   luàn   yán  shí     pā  xià

jiǎo  yìn   dà  lù     gāng tiě   bǎo bèi    mái mò    wù  zhì

zhì liàng  shēn hòu   hǎi  dǐ    páo gēn   páo kāi     hòu zhòng

mián yī    tián yě     xiǎo  xī   kū  cǎo   wēi  fēng  zhù sù


līn qǐ    shuǐ tǒng   tíng chē  cōng míng  gē bo   huàng dàng

yáo huàng  piāo dàng  zhōng shí  zhōng xīn  xiàng dǎo  lǐng dǎo

zhǐ  dǎo   jī  xuě    jī   mù   jī   jí   chóu mì  huāng zhāng

huāng máng zhēn xiàn   shí zhēn  dǎ  zhēn  xiōng dì   shāng rén

jīng shāng  tú  mǒ    yōng jǐ    pái  jǐ    gǒng shǒu  gǒng qiáo
 
 jué  dìng  jià  qián   wù  jià    wú  jià    gòu wù    gòu  mǎi

 pī  píng  pī  gǎi     píng  bǐ   bō  li     pò suì     jì   xù 

 jiāo  ào   xìn  fēng   huá bīng  shōu shi   bào zhǐ    bào  gào

bào  dá   shí  qǐ     pò  huài  dǎ  suì   ào  màn   lián  xù

  fēng bì     guāng huá    lóu  tī     kěn dìng   nǎo  jīn      tóu  nǎo

pí   jīn     jīn   gǔ      xiǎo gǒu   líng  lóng    tī   zi      lóu  dào


zāo gāo  jīng  yà    jiāo  tán   tán huà   yǐn  dǎo   zhǐ  yǐn
 
 chén liè   xī  yǐn     liè  chē   mì  fēng  qiāo mén   qiāo dǎ

fù  jìn    jiē  jìn     jìn  chū  tán  lùn   shǒu  hòu  shǒu wèi

shǒu hù   diū  shī    diū  rén   jiāo  jí    shāo jiāo   shōu fèi

 fèi  yòng  làng  fèi    kàn wàng  xī wàng   jì  suàn   dǎ  suàn

  yīn  cǐ  shù zhuāng  féi  liào  cǐ  shí   mù zhuāng  féi  pàng   

huī  sè   huī chén   tǎo yàn   bīng lěng  bīng dòng  dàn  ké

 yā  dàn   é  dàn    qī   fu    qī   yā   fù  miàn   chì  bǎng

 bèi  ké   tǎo  hǎo    jiān bǎng  zǔ  hé    zhén zhū   shǔ  shù

zuān  yán  shuì jiào     jù   lí   xiāng jù   lí   kāi    sháo  zi

 yù  mǐ    yán  tǎo   zuàn  shí  zhēn guì qì  yóu     jiǎn chá


tuán jié    miàn tuán   chì  zé   pái  chì   zé  guài   fù  zé

yán  rè   fā   yán    kuā jiǎng  kuā zàn   jiǎng pǐn   lǐng jiǎng

diào chá   yóu huà    jiā  yóu   táo wáng  sǐ  wáng   liú  wáng

nài  xīn   nài  lì      néng nài  mí   yǔ    mí  dǐ    chuán rǎn

tóng  lèi   lèi   bié   yán hán   hán lěng   hán  jià    yán  gé

chuán qí   rǎn  sè    gǎn  rǎn  ròu lèi     jīn  bì  huī  huáng

huá dēng gāo zhào   chuān liú  bù  xī      guāng cǎi duó mù

huàn rán  yì  xīn      wǔ guāng shí sè      sì miàn bā  fāng

léi  shēng dà  zuò   fēn  fāng pū  bí      yǐn  yǐn   yuē yuē

shù  mǔ  mào  shèng   xiào róng  mǎn  miàn   chén diān  diān


 

文章
来源天
添 资源网 w Ww.Tt Z y w.Co M

Copyright ? 2014-2018 www.ttzyw.com,All Rights Reserved 桂ICP备05002647号